Jaarverslag

Jaarverslag 2005

 

1  INLEIDING

Het jaarverslag van de Derde Wereldgroep Soest (DWG) is weer in eendrachtige samenwerking tot stand gekomen. Dit zeer lezenswaardige verslag van de vele projecten stemt tot optimisme, omdat je kunt concluderen dat er weer veel goeds tot stand gekomen is met het geld dat de donateurs en andere giftgevers aan de DWG hebben overgemaakt.

Ruimhartige giften die onder andere werden ingezameld ter gelegenheid van jubilea, waarbij aan de gasten gevraagd werd in plaats van geschenken een envelop met inhoud te geven voor een bepaald DWG-project.

Voor andere geldbronnen zorgden traditioneel de tweedeklassers van het Griftland College in Soest, die met hun acties liefst €  6000 inzamelden voor de straatschool in Maputo, hoofdstad van Mozambique.

Heel speciaal was ook de onder meer door ICCO gesponsorde reis naar Mali van twee docenten van het Griftland College, Saskia Vogelaar en Wilco Veenendaal. Zij konden na terugkomst de leerlingen uit de eerste hand vertellen over het schooltje in Tambalé-Farabako, waarvoor de leerlingen in oktober 2004 geld hadden ingezameld door middel van veel ludieke acties.

De goede gaven van u als donateur van de DWG en de verdubbelingsgelden van ICCO voor een aantal projecten en natuurlijk de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Soest vormen de kurk waarop het werk van de DWG drijft.

Ik wens u veel leesplezier toe en de DWG houdt zich uiteraard aanbevolen voor uw suggesties en mogelijke donaties in het belang van de hulpbehoevenden in de Derde Wereld.

Ans Mann, voorzitter

2 SAMENSTELLING EN TAAKVERDELING

In 2005 werden negen vergaderingen gehouden. In maart begroetten wij de heer Jan Bik als mede bestuurslid. Hij werd lid van de projecten groep.

In de loop van het jaar werd het beheer van het adressenbestand door Jaap den Oude overgedragen aan Gerrit Leeflang.

Per 31 december 2005 bestond het bestuur van de Derde Wereldgroep Soest uit de volgende leden:

Mevrouw Ans Mann-Voortman           voorzitter

Mevrouw Marianne Vermeer              secretaris

Mevrouw Erica Hoksbergen-Evers      penningmeester/projecten

De heer Jan Bik                               projecten

Mevrouw Marian Dubourcq-Lette        algemeen

Mevrouw Elske van Gorkum              projecten

Mevrouw Annemarieke Koch             projecten

De heer Gerrit Leeflang                     notulen

De heer Jaap den Oude                    voorlichting/materiaal/technisch beheer

Mevrouw Bernadette Postma            scholengroep

De heer Theo Sluis                          contacten Soesterberg

De heer Leo Weusten                      algemeen/exposities

De heer Willem Voorhout                 transporten

Mevrouw Betty Krook-Kuyvenhoven   contacten gemeente Soest

Wellicht aardig om te vermelden is het feit dat de Stichting Derde Wereldgroep Soest met haar Jaarverslag 2004 meegedongen heeft naar De Transparant Prijs voor de beste charitatieve verslaggeving. Initiatiefnemers van deze prijs zijn PricewaterhouseCoopers en de Donateursvereniging Nederland. Zij willen hiermee een impuls geven aan de kwaliteitsverbetering van de maatschappelijke verantwoording door de goededoelensector. Alle 168 deelnemers - dus ook de DWG - ontvingen een eigen rapport met de individuele terugkoppeling van de bevindingen van de beoordelingscommissie. Jammer genoeg is de DWG niet in de prijzen gevallen.

3 PROJECTEN

In 2005 ontving de Derde Wereldgroep Soest opnieuw een groot aantal projectaanvragen en verzoeken om informatie. De meeste aanvragen kwamen ook deze keer uit India, vooral uit de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu. De overige aanvragen kwamen uit zeven verschillende Afrikaanse landen en twee Aziatische. De projecten in India hebben meestal betrekking op Dalits, kastelozen die op de allerlaagste trede van de maatschappij staan. Door hun dorpsgenoten worden zij vaak gemeden en genegeerd. Veel projecten worden voor minstens drie jaar opgezet en als ze aan de verwachtingen voldoen steunen we ze gedurende de gehele periode.

Recentelijk heeft de Indiase regering een armoedebestrijdingsplan voor de armen op het platteland geïntroduceerd. Per gezin krijgt één persoon gegarandeerd werk voor 100 dagen per jaar. Op basis van het minimumloon worden de mensen ingezet bij de aanleg van wegen en kanalen en voor de verbetering van de drinkwatervoorziening. Ten minste eenderde van de banen is bestemd voor vrouwen. Het plan start in 200 van de armste districten en moet binnen vijf jaar voor heel India gelden.

Naar aanleiding van de Tsunamiramp op Tweede Kerstdag 2004 ontvingen we een tiental verzoeken om noodhulp. Omdat de DWG geen fondsen heeft voor noodhulp konden deze aanvragen niet worden gehonoreerd. Wel werd een aantal projecten gesteund waarbij Tsunami slachtoffers door korte trainingen en een kleine lening inkomensgenererende activiteiten konden ontplooien.

Het verheugt ons zeer, dat we in 2005 twintig projecten konden financieren. Dankzij de steun van onze trouwe donateurs, de leerlingenactie van het Griftland College, de subsidie van de Gemeente Soest en opnieuw een bijdrage van ICCO, konden we een dergelijk groot aantal projecten steunen.

 INDIA

Women and Children Care Centre 

Dit centrum zet zich in voor Dalit meisjes en vrouwen in het Cuddalore District van Tamil Nadu. Op diverse terreinen krijgen zij voorlichting en training. De oprichting van zelfhulpgroepen wordt gestimuleerd. De DWG heeft al eerder deze activiteiten gesteund. Uit de toegezonden verslagen blijkt, dat de vrouwen die dit programma hebben gevolgd, met hulp van WCCC verschillende werkzaamheden hebben opgepakt, zoals het houden en fokken van koeien en geiten, verkopen van bloemen, gedroogde vis, snacks e.d. Voor de derde ronde van dit project werd een bedrag van € 1000,- beschikbaar gesteld in 2005.

  
Weaker Community Development Trust

Ook deze organisatie, die op dezelfde manier werkt in het Villapuram District van Tamil Nadu, werd al eerder gesteund door de DWG. Het resultaat was heel bevredigend. We ontvingen foto's van vrouwen, die met een lening een klein verkoopstalletje waren begonnen of hun waar op straat verkochten, wat in India heel gebruikelijk is. Ook werden de vrouwen geholpen bij het opzetten van moestuinen, die groente en fruit voor eigen gebruik en verkoop opleveren. De renteloze leningen worden goed afgelost en kunnen ingezet worden voor nieuwe groepen vrouwen. Met een bijdrage van € 1400,- werd dit project voor de DWG afgesloten.


Rural Development Organisation

Deze organisatie, die werkzaam is in het Guntur District van Andhra Pradesh, vroeg hulp voor minder valide vrouwen, die niet in staat zijn zwaar lichamelijk werk te doen in de landbouw. Zij worden opgeleid in het maken van wierookstokjes, die in India zeer veel gebruikt worden bij religieuze activiteiten en als luchtverfrisser. Bij deze training komen ook sociale, economische en gezondheidszaken aan de orde. In 2005 zijn ruim 200 vrouwen opgeleid, die nu het gezinsinkomen aanvullen met de verkoop van wierook. Voor deze derde groep werd € 1600,- bijgedragen.

Women Action Group

De Women Action Group is actief in het Salem District van Tamil Nadu. Een van de aandachtspunten van WAG is de promotie van duurzame land- en tuinbouw. Als gevolg van het gebruik van kunstmest en pesticiden is de grond verarmd en levert minder op. Om de bodemstructuur te verbeteren en op die manier de opbrengst te vergroten, traint men kleine keuterboeren, waaronder veel vrouwen die de verantwoordelijkheid voor het gezin hebben, in het maken en gebruiken van wormencompost. Er worden compostkuilen aangelegd, met een afdak erboven tegen directe zonne-instraling. Om het proces op gang te brengen wordt actieve biomassa, met daarin de wormen, toegevoegd aan de te composteren materialen. In 2003 werden de eerste 20 boeren getraind. Door continue aandacht van de trainers van WAG zijn alle boeren actief aan de slag gegaan en vormen ze nu een vraagbaak voor andere boeren in hun omgeving. Voor WAG is dit een driejarig project. De tweede ronde ging in 2005 van start met € 1500,- steun van de DWG.

Rural Reconstruction Society

Het Nellore District is een van de meest achtergebleven gebieden van Andhra Pradesh. De onaanraakbaren, en dan vooral de vrouwen, zijn er het slechtst aan toe en worden ronduit feodaal behandeld. De Rural Reconstruction Society geeft, met hulp van plaatselijke "animators", de vrouwen les in elementair lezen, schrijven en rekenen en allerlei praktische vaardigheden. Een groep van 50 vrouwen werd opgeleid in het maken van diverse soorten kaarsen, een veel gebruikt product in India. De DWG steunde dit project al in 2004. Omdat de resultaten gunstig waren, werd in 2005 een nieuwe groep vrouwen geselecteerd voor de opleiding in het maken van kaarsen. Het benodigde bedrag was € 1500,-

 Rural Development Welfare Society

De RDWS richt zich in het Vizianagaram District van Andhra Pradesh op vrouwen voor wie in de landbouw, de industrie of particuliere huishoudens geen werk meer is als gevolg van voortgaande mechanisering. Voor een aantal van hen is het werk in bovengenoemde sectoren ook te zwaar in verband met een lichamelijke handicap. Ze zijn gewend goed met geld om te gaan en kunnen na een training zelfstandig aan de slag. In 2004 steunde de DWG de eerste groep bij de opleiding in het maken van agarbathi, wierook. Dit product is gemakkelijk aan de man te brengen omdat het zeer veel gebruikt wordt. Voor de training van een tweede groep vrouwen verstrekte de DWG in 2005 nogmaals € 1500,-.

Andhra Pradesh Girijana Sevak Sangh

Zoals vele NGO's probeert ook deze organisatie de allerarmste vrouwen in kleine gehuchten van het Prakasam District van Andhra Pradesh te helpen om extra inkomsten voor hun gezin te verwerven. Kleine gebruiksvoorwerpen zoals schaaltjes en bordjes van palmblad kunnen gemakkelijk worden gemaakt en verkocht. De vrouwen vormen een coöperatie, die aan winkels levert. Bij de training komen natuurlijk ook boekhouden en marketing aan de orde. Al een keer eerder steunde de DWG dit project. In 2005 was een bedrag van € 1700,- voor het gehele traject nodig.

Society of Welfare Objective Rural Development, SWORD

SWORD werkt in het Nellore District van Andhra Pradesh, met nadruk op vissersdorpen aan de kust. Deze dorpen zijn zwaar getroffen door de Tsunami. Na verstrekking van de eerste noodhulp, zoals voedsel, kleding, drinkwater en medicijnen, was het zaak om weer een inkomen te kunnen verwerven. De visvangst was na een aantal maanden weer redelijk normaal mogelijk, maar omdat vis een zeer bederfelijk product is, dat snel verkocht moet worden, liggen de prijzen laag. Om de vis langer houdbaar te maken kan men het verwerken tot zogenoemde fishpickle. De vis wordt gemalen en ingelegd met zout, groente en kruiden. De pickle blijft maanden goed en kan daardoor verder landinwaarts worden verkocht. SWORD heeft vrouwen uit twee dorpen opgeleid in het maken en verkopen van deze fishpickle. Ze werken in coöperatief verband samen. Voor de aanschaf van gereedschappen, emmers, glazen potten en dergelijke, om een eerste opstart te kunnen maken, was een bedrag van € 1500,- nodig.

Generation of Awareness and Rural Development Society, GARDS

Met deze NGO, die in het Prakasam District werkt, hadden we al eerder contact. In 2004 werden, met hulp van de DWG, meisjes en vrouwen, die zich met het inzamelen en verkopen van lompen en oud papier in leven houden, getraind in het maken van verschillende producten van deze materialen.

In de vissersdorpen van het district probeerden velen na de Tsunamiramp de draad weer op te pakken. De vangst en verkoop van verse vis is een wisselende bron van inkomsten. De inkomsten kunnen worden verhoogd door het maken en verkopen van houdbare visproducten. Daarnaast beschikken de dorpen, waar GARDS actief is, over braakliggende stukken grond. Na het verwijderen van struiken en het aanbrengen van omheining tegen het loslopende vee, kunnen deze stukjes grond verhuurd worden aan vrouwen om er bloemen op te kweken. Bloemen worden veelvuldig in het haar gedragen en dagelijks gebruikt om de goden te eren. Daarnaast zijn er trainingen in diverse andere activiteiten die voor een inkomen kunnen zorgen. Voor dit programma was een bedrag van € 1700,- nodig.

Awareness and Economic Development for Rural Poor, AERP

Deze organisatie, gevestigd in het Villapuram District van Tamil Nadu, houdt zich intensief bezig met bewustwordingsprogramma's over verschillende onderwerpen. Aids voorlichting vormt een speerpunt van AERP. In de afgelopen jaren heeft men op verschillende manieren de bevolking trachten te bereiken. Er werden folders uitgereikt in stads- en streekbussen, wandelmarsen georganiseerd, individueel en op dorpsniveau voorlichting gegeven, onder meer via straattoneel. De Tamil Nadu Aids Control Board stelt gratis condooms ter beschikking. In 2004 werden 20.000 leerlingen van middelbare scholen voorgelicht over de Aids problematiek. De DWG heeft aan al deze campagnes bijgedragen.

In 2005 vroeg AERP onze hulp voor de voorlichting aan vrachtwagenchauffeurs en sekswerkers. De hoofdweg van Chennai (het vroegere Madras) naar Bangalore loopt dwars door het Villapuram District. De vrachtwagenchauffeurs zijn voor hun werk weken van huis, en arme, kansloze vrouwen uit de dorpen zorgen voor enig vertier. In 32 dorpen langs de weg is dit dagelijkse routine geworden, wat in veel HIV besmettingen heeft geresulteerd. AERP wil nu korte, intensieve voorlichtingsrondes gaan geven aan zowel de vrouwen als aan de chauffeurs, om verdere verspreiding van deze ziekte te voorkomen. De TN Aids Control Board betaalt de medische voorlichters. Aan de totale campagne heeft de DWG € 1900,- bijgedragen.

Smt. Vijayadevi Jamanalal Jain Seva Semiti

Via een contact in Soest bereikte ons het verzoek om steun te verlenen aan de inrichting van tien voorschoolse kindercentra. De Smt. is werkzaam in Sarnath in Uttar Pradesh, grenzend aan Nepal. Voor de allerarmsten is het moeilijk om hun kinderen naar school te sturen. De stichting heeft een sponsorprogramma voor individuele kinderen. Om echter grote groepen kinderen een basiseducatie te geven, ter voorbereiding op verder onderwijs, wil men tien centra inrichten, waar kinderen van 5 tot 7 jaar drie uur per dag spelenderwijs leren lezen, schrijven en rekenen. Per centrum is € 100,- nodig voor de inrichting en lesmateriaal. Er zullen in totaal ongeveer 400 kinderen deelnemen. De DWG stelde € 1000,- beschikbaar.

St. Anne's Convent

Gevestigd in het Tiruchirappalli District van Tamil Nadu houdt St. Anne's Convent zich bezig met welzijns- en ontwikkelingswerk voor de vele kansarmen in de regio. Veel mensen hebben zich in de schulden gestoken om maar het hoofd boven water te kunnen houden. Om de schulden te kunnen betalen worden kinderen die oud genoeg zijn bij een werkgever geplaatst, waar ze onder slechte omstandigheden moeten werken en niet naar school kunnen. Dit staat bekend als "bonded labour". De overheid van Tamil Nadu heeft in het kader van het Bonded Labour Abolition programma kinderen "bevrijd"uit deze werkslavernij en ze, samen met hun familie, gehuisvest in een dorp in de buurt van het Convent. St. Anne's heeft 120 van deze kinderen geplaatst op middelbare scholen in de omgeving. De ouders hebben geen mogelijkheden om bij te dragen in de schoolkosten. Per kind is een bedrag van ongeveer € 10,- nodig voor een schooluniform, boeken en leermiddelen. De overheid neemt het schoolgeld voor zijn rekening. St. Anne's Convent vroeg ons deze kinderen te helpen hun school af te maken. De DWG droeg € 1250,- bij.

Salesian Convent Welfare Centre

Dit centrum in Chennai, waar zuster Antoinette nog steeds de scepter zwaait, doet veel aan de opleiding van meisjes uit arme bevolkingsgroepen. Al een aantal keren hebben we bijgedragen in de kosten van diverse opleidingen. Vorig jaar besloten we een driejarige cursus te betalen voor een meisje dat heel graag verpleegster wilde worden. Per jaar bedragen de kosten € 450,-. Ook in 2005 werd dit bedrag overgemaakt.

PAPOEA

Sinds 1994 hebben we contact met Marga Brussel, die regelmatig naar Papoea (voormalig Irian Jaya) reist en daar verschillende projecten heeft opgezet. De DWG is een van de sponsors van deze projecten. In de loop van de jaren hebben we bijgedragen aan de bouw en inrichting van een centrum voor vakopleidingen, een kraamkliniekje en de bouw van zogenoemde kosthuizen, waar schoolkinderen wonen die alleen in de vakanties naar huis kunnen omdat de afstanden te groot zijn en het oerwoud nauwelijks begaanbaar is. Allemaal in de buurt van Ayawasi, een dorp in de Vogelkop.

In 2000 bezocht Marga het gebied rond Sentani, in het oosten van Papoea. Via plaatselijke contacten hoorde ze over het dorp Terponis, midden in het oerwoud en totaal afgesloten van de buitenwereld. De ongeveer 1000 inwoners leefden in kommervolle omstandigheden, geplaagd door ziektes en vreselijke zweren. Twee jongens uit het dorp waren drie maanden door het oerwoud gelopen om hulp te zoeken in Sentani. Na bemiddeling door de kerk werd een kleine airstrip aangelegd om het dorp via de lucht te kunnen bereiken. Voor de verspreid levende mensen werden kleine houten huisjes gebouwd en een domineesechtpaar ging de kinderen lesgeven en de volwassenen de meest elementaire kennis over hygiëne en gezondheidszorg bijbrengen. In 2002 betaalde de DWG de lesmaterialen voor de ongeveer 200 schoolkinderen. In 2003 bezocht Marga opnieuw Terponis. Een dorpsbewoner, die op haar kosten een korte opleiding had gevolgd, verrichtte eenvoudige medische behandelingen. Er bleek grote behoefte te bestaan aan een eenvoudig medisch-sociaal centrum. De DWG maakte eind 2003 dit project tot onderwerp van de actie van de tweedeklassers van het Griftland College, die een groot succes werd. De voorbereiding voor de bouw en het gaan functioneren van het centrum nam enige tijd in beslag, ook door de hoge vliegkosten om het dorp te kunnen bereiken. In 2005 kwam een en ander van de grond en bij het nieuwe bezoek van Marga, in augustus van dat jaar, bleek Terponis zich verder te hebben ontwikkeld. De mensen wonen nu allemaal in een huisje en dragen kleren (het kan er flink koud worden). Er wordt nog steeds in het oerwoud gejaagd, maar er zijn ook groentetuinen aangelegd. Het medisch centrum wordt goed gebruikt. Een grote wens van de bewoners was een klein onderkomen in Sentani, waar de mensen kunnen verblijven als ze voor een familielid in het ziekenhuis moeten zorgen. Deze wens kon ook uit de bijdrage van de DWG, groot € 5000,- betaald worden.

TANZANIA

Ruim tien jaar geleden begon de Tanzaniaanse Josephine Bakhita met dagopvang van geestelijk gehandicapte kinderen uit Morogoro en omgeving. Haar zoon was na een doorgemaakte hersenvliesontsteking gehandicapt geworden en ze was door haar man aan de kant gezet. Er bleken veel meer van deze kinderen te zijn dan ze dacht en ze werden allemaal uit schaamte uit het openbare leven weggehouden. Vanuit de opvang in haar huis begon ze, met steun van verschillende kanten, met de opbouw van het Amani Centre for Children with Mental Disabilities. Ook de DWG droeg gedurende een aantal jaren bij aan de opbouw van dit centrum. Het Amani Centre, uniek in Tanzania, werd een voorbeeld van moderne zorg voor gehandicapten. Vanuit Nederland volgen veel studenten daar een stage.

Het nieuwste plan is het oprichten van een opleidingscentrum voor sociaal werkers, gebaseerd op "Community Based Rehabilitation". Dat wil zeggen, dat familie, vrienden en buren, kortom de hele gemeenschap, helpt bij de verbetering van de leefomstandigheden van gehandicapten en ouderen. De sociaal werkers moeten deze krachten in de samenleving mobiliseren en begeleiden. Een dergelijke opleiding bestaat nog niet in Tanzania. Josephine heeft met onvermoeibare ijver praktisch het hele bedrag voor de bouw van het centrum bij elkaar gekregen. Voor de afbouw ontbraken nog fondsen. Omdat wij haar al zo lang kennen en weten, dat ook dit project goed van de grond zal komen, hebben we besloten € 4000,- ter beschikking te stellen.

GHANA

De Care and Concern Action Group, werkzaam in de Volta regio, is een zelfhulp organisatie van mensen met verschillende soorten handicaps. Er wordt gewerkt aan voorlichting en opleiding van de mensen, om hen in staat te stellen een eigen inkomen te verwerven. Breder maatschappelijk gezien hebben sociale integratie, gelijke rechten en toegang tot allerlei faciliteiten de aandacht.

Men is begonnen met het opsporen van kinderen en volwassenen met een handicap. Veelal weet de familie niet wat men met deze mensen aanmoet. CCAG heeft een Aid and Counseling programma opgezet om de families te ondersteunen. In het kader van de integratie is er een werkplaats ingericht, waar les wordt gegeven in computerwerk, naai- en batik- en tie- en dyewerk (een stofverftechniek). Tachtig procent van de deelnemers is vrouw.

Houtbewerking en schoenen maken vormen ook onderdeel van het programma. Omdat alles in één ruimte plaatsvindt, is er sprake van veel lawaai- en stofoverlast. De Stichting Gered Gereedschap zegde extra machines toe. Om deze te kunnen plaatsen en tegelijkertijd de verschillende werkzaamheden te kunnen scheiden, was het gewenst om een extra ruimte aan het centrum te bouwen. Het project maakt op ons een serieuze indruk. Twee Nederlanders, die voor VSO in Ghana actief zijn, hebben contact met het project en zij gaven tijdens hun verblijf in Nederland informatie over het project. De DWG betaalde € 1900,- voor de uitbreiding van de werkplaats.

FILIPPIJNEN

De Alternative Indigenous Development Foundation, AID, is voortgekomen uit een vakbond van suikerrietarbeiders. Ze ondersteunt en begeleidt de arme boerenbevolking met informatie en trainingen om op ecologisch verantwoorde manier te produceren. Een belangrijk onderdeel van het werk is de ontwikkeling, productie en installatie van verschillende soorten pompen, latrines, wateropvangsystemen en biogasinstallaties. Alle systemen werken op waterkracht, zonne-energie, biogas, hand- of voetkracht, zodat ze in verafgelegen gebieden in de bergen gebruikt kunnen worden zonder dat de boeren geld voor brandstof kwijt zijn. Auke Idzenga is al jaren de drijvende kracht achter al deze technische ontwikkelingen, die inmiddels een landelijke en zelfs internationale uitstraling hebben gekregen. De technische werkplaats is al praktisch selfsupporting. De uitbreiding van het programma voor organische agricultuur, met onder meer de productie van Fair Trade bananen, maken uitbreiding van de werk- en opslagplaats noodzakelijk. Voor de verplaatsing van het centrum naar een betere plek was veel geld nodig. AID werd daarbij gesteund door een twintigtal Nederlandse groepen. De DWG heeft de AID verschillende malen ondersteund en besloot dit project af te sluiten met een bijdrage van € 2000,- voor de nieuwbouw.

BURKINA FASO

De organisatie Wend-la-Manegda werkt in Burkina Faso in een viertal dorpen rond Loada, aan de rand van de Sahel. Land- en tuinbouw vormen er de basis van het bestaan. Wend-la-Manegda riep in 2002 onze hulp in voor de aanleg van percelen, waar groenten en sorghum verbouwd zouden gaan worden voor gehandicapte en oudere dorpsbewoners, die niet in staat waren dit alleen te doen. De percelen worden ommuurd om het schaarse water vast te houden. De zware stenen moeten uit de bergen worden gehaald. Zelfgemaakte compost verbetert de vruchtbaarheid en het vochtvasthoudend vermogen van de grond. De dorpsbewoners verzetten veel werk voor de aanleg en het onderhoud van de akkertjes en de compostkuilen. De DWG verstrekte geld voor de aanschaf van ezelskarren voor het transport en diverse landbouwgereedschappen.

Het project was een groot succes. De opbrengsten waren goed en werden centraal verdeeld en deels opgeslagen voor later. Ook andere dorpen in de omgeving wilden op deze manier gaan werken. We ontvingen een aanvraag voor steun aan nog eens zes dorpen. In totaal was daarmee een bedrag van € 3650,- gemoeid.

MOZAMBIQUE

In Maputo, de hoofdstad van Mozambique, leven vele jongeren om allerlei redenen op straat. In 1994 werd door de Nederlander René Boezaard in Maputo een openluchtschool voor deze jongeren opgericht, de Escola de Rua. Inmiddels is deze school onderdak en biedt onderwijs aan 800 leerlingen. Er werd ook een voetbalschool opgericht, waaraan straatkinderen kunnen meedoen als ze ook naar school gaan. De voetbalwedstrijden, die veel publiek trekken, worden gebruikt om de bezoekers voor te lichten over Aids. Een theatergroepje, vertelt jongeren op straat en op scholen over dit onderwerp. Er is een klein ontmoetingscentrum in gebruik genomen, het Centro de Encontro, dat helemaal door vrijwilligers wordt gerund. De jongeren kunnen daar even op adem komen, eten, met elkaar praten en cursussen volgen.

Inmiddels krijgt Maputo een enorme facelift in verband met het groeiende toerisme en probeert de overheid de straatkinderen uit het zicht te krijgen. Het Centro geeft de jongeren pasjes om aan te tonen dat ze begeleid worden. Ze krijgen ook schone, hele kleren om minder op te vallen. Om het werk beter te kunnen doen was een opknapbeurt van het gebouwtje nodig, onder meer aanleg van een waterleiding en betere beveiliging. Voor de cursussen is een computer nodig. Het straatonderwijs wil men in een gehuurd gebouw gaan onderbrengen. De Escola de Rua is te ver voor deze jongeren uit het centrum van Maputo.

Voor de straatschool, de voetbalschool en de aids voorlichting heeft men materialen als stoelen, tafels, schoolspullen, kleding en voetbalspullen nodig. Mede dankzij de zeer geslaagde actie van de tweedeklassers van het Griftland College kon voor dit project een bedrag van € 8000,- worden overgemaakt.

BRAZILIË

Nog steeds heeft de DWG contact met de Comunidade Educacional Para o Trabalho in Lins, waar de Nederlandse Els Koop al meer dan 30 jaar de leiding heeft. Dagelijks worden 250 tot 300 kinderen van zeer arme ouders gevoed, medisch verzorgd en na schooltijd getraind in allerlei praktische vaardigheden. Ook de ouders van deze kinderen worden zoveel mogelijk bijgestaan in hun strijd om het bestaan. Els heeft daarnaast landloze boeren gesteund die stukken verwaarloosd land van grootgrondbezitters hebben ontgonnen en voor eigen voedselteelt in gebruik genomen. Een stichting in Capelle aan den IJssel zond in het verleden regelmatig een container met goede gebruikte spullen naar de Comunidade. De DWG heeft vele jaren allerlei goederen naar Capelle gebracht om mee te sturen. Helaas heft de Braziliaanse overheid tegenwoordig dermate hoge invoerrechten, dat de kosten niet meer kunnen worden opgebracht. Wel stuurden we het afgelopen jaar nog dozen met brillen, babykleding en gestempelde postzegels voor de verkoop. De St. Medemens te Venlo doneerde via de DWG € 450,- voor het werk van de Comunidade.

4 EEN REIS NAAR MALI

In 2004 zocht de cultureel antropoloog Jan Jansen contact met de DWG Soest. Hij had voor zijn werk al vele malen het West-Afrikaanse land Mali bezocht en zijn studenten volgden daar hun stage. Hij verbleef ook een aantal maanden in het tweelingdorp Tambalé-Farabako, ongeveer 100 km ten zuidwesten van de hoofdstad Bamako. De mensen in dit dorp hadden zelf een schooltje gebouwd en betaalden de onderwijzers in natura, maar voor leerboeken en ander schoolmateriaal was absoluut geen geld. Jan Jansen vroeg de hulp van de DWG voor de financiering van boeken en schriften voor de leerlingen. De tweedeklassers van het Griftland College gingen in 2004 de straat op om met hun verkoopactie het geld voor dit project bij elkaar te krijgen.

De medefinancieringsorganisatie ICCO kwam met het idee, om op hun kosten, een van deze leerlingen uit te zenden naar Mali, om met eigen ogen te kunnen zien waarvoor ze actie hadden gevoerd. Na uitvoerig overleg met het Griftland College kwamen wij tot de conclusie, dat uitzending van een leraar meer zou kunnen betekenen voor de communicatie naar de leerlingen toe.

Via externe sponsoring en een eigen bijdrage was het mogelijk twee leraren uit te zenden. In januari 2005 vertrokken Saskia Vogelaar en Wilco Veenendaal, beiden mentor van de tweedeklassers, voor een week naar Mali. Hier volgt een greep uit hun verslag.

"We stapten een totaal nieuwe wereld in, die we eigenlijk alleen maar van de televisie kennen. Het was moeilijk om deze soms armoedige werkelijkheid te bevatten. Alleen dat al was een enorme ervaring. We hebben onder begeleiding van onze gastheer Brahima Camera op de markt de boeken gekocht die nog nodig waren en zijn toen met een armoedig, stoffig groen autobusje tussen de kippen, zoutzakken en tandeloze oude vrouwtjes, kauwend op colanoten naar Siby gereden. De volgende ochtend vertrokken we met een Jeep, met onze fietsen erin ( het laatste stuk van de route kan alleen lopend of met de fiets worden afgelegd) naar Tambalé, waar we met open armen werden ontvangen. Langs de kant van de weg stonden allemaal klappende en zingende kinderen en beneden bij de school de Djembé-spelers en de volwassenen. Dit was echt overweldigend voor ons en we moesten wel een traantje wegpinken voor deze ontvangst. De boeken werden officieel overhandigd aan de President du Village, in een ceremonie van vragen en antwoorden, en werd gevolgd door een dansfestijn onder begeleiding van djembé's. Wij moesten natuurlijk ook meedansen op de Afrikaanse ritmes en werden begeleid door handgeklap en gejuich van de enthousiaste dorpelingen. Allemaal ervaringen en indrukken die we nooit meer zullen vergeten".

Hun relaas over het eten in Tambalé willen we u niet onthouden:

"Ook het eten met de handen zal ik niet snel meer vergeten. We aten twee keer per dag warm, maar zeker niet zoals thuis. Organen van de geit, pindasaus met rijst, gierstepap en gekookt kippenvlees stonden op het menu. Ook al had ik nog zo'n honger en wilde ik hun gastvrijheid niet op de proef stellen, het lukte me op een gegeven moment gewoon niet om door te eten van deze bijzondere "lekkernijen". De geur van verzuurd kippenvlees, bittere geitenmaag en pindasaus was in de poriën van mijn verschraalde handen gaan zitten en was ook de volgende ochtend tijdens het badritueel niet weg te poetsen".

Gelukkig konden Saskia en Wilco, na een slopende rit door de Malinese savanne terug in Bamako, nog even op adem komen en wat toeristisch rondkijken. Na thuiskomst hebben ze natuurlijk hun leerlingen laten meegenieten van hun avonturen en ook een boeiende presentatie gegeven voor de docenten van het Griftlan College, medewerkers van ICCO en bestuursleden van de DWG.

5 PLANNEN VOOR 2006

Naast de twintig projecten die in 2005 werden gesteund, staan er alweer vier nieuwe "op de rol" voor 2006. Deze konden nog niet worden afgerond omdat er nadere informatie moest worden ingewonnen. Al deze vier projecten bevinden zich in India.

Rashtriya Sarvangin Gram Vikas Sanstha

Op ongeveer 30 km van stad Poona liggen vijf dorpen op de rechteroever van de rivier de Mula. Door hun unieke ligging, ingeklemd tussen een brede rivier, bergen en een stuwdam, zijn deze dorpen moeilijk bereikbaar. In elk dorp is een lagere school, maar voor voortgezet onderwijs moesten de kinderen naar de andere kant van de rivier, 8 km heen en 8 km terug en in de regentijd onbegaanbaar. Op eigen initiatief van de inwoners, gesteund door Indiase sponsors, heeft men in zes jaar tijd een middelbare school opgezet, die nu door de overheid wordt gesteund. Een relatie van ons bestuur bezocht de school en was onder de indruk van het enthousiasme van de directeur. Ongeveer evenveel meisjes als jongens volgen het onderwijs. Naast algemeen vormend onderwijs is er dringend behoefte aan beroepsonderwijs, om de lokale jeugd vaardigheden bij te brengen waarmee ze in de omgeving aan de slag kunnen.

In eerste instantie wil men aan de slag in een gehuurd gebouw. De overheid heeft toegezegd het salaris van de leraren te betalen. Voor de inrichting van de praktijklokalen met instrumenten, gereedschappen en diverse materialen heeft men een beroep op de DWG gedaan. Het gaat in totaal om € 1800,- .

Holy Cross Social Service Society

HCSSS werkt in het Srikakulam District van Andhra Pradesh. Zoals in veel plattelandsgebieden van India is ook hier het werk in de landbouw onregelmatig en ongewis. Bij droogteperiodes en zonder irrigatiemogelijkheden valt er weinig te zaaien en te oogsten en trekken de mensen weg op zoek naar werk elders. Dit heeft tot gevolg dat de kinderen niet naar school kunnen. Om de gezinnen wat extra inkomen te bezorgen en zo het rondtrekken in te dammen wil HCSSS in een tiental dorpen beginnen met een melkkoeienproject. De vrouwen krijgen eerst voorlichting over allerlei problemen die zich in het dagelijks leven voordoen. Daarna worden ze door de veearts getraind in het houden van koeien en wat daar allemaal bij komt kijken. De melk zal worden afgenomen door melkbedrijven in de omgeving. Men start met tien vrouwen, die de lening voor hun koe in een jaar moeten afbetalen. Daarna kan het programma worden uitgebreid. De voorlichtingskosten zijn voor rekening van HCSSS. Voor de eerste aanschaf van de koeien is € 1450,- nodig.

Global Development Orientation Trust

In Tamil Nadu heeft de landbouw de laatste jaren sterk te lijden gehad onder onregelmatigheden in de moesson, met weerkerende droogteperiodes als gevolg. Het uitblijven van de regens, waardoor niet geoogst kan worden, heeft veel boeren met uitzichtloze schulden opgezadeld. Deze uitzichtloosheid heeft al boeren tot zelfmoord gedreven. In het gebied waar GDOT werkzaam is, kan de Cauveri rivier voor irrigatie worden gebruikt. Omdat kunstmest en bestrijdingmiddelen duur zijn en niet bijdragen aan verbetering van de grond, wil men organische landbouw stimuleren. De technieken zijn van oudsher bekend, maar op de achtergrond geraakt. Men wil beginnen met de voorlichting aan 500 boeren. De training is zeer praktisch. Er wordt geleerd hoe men met ter plekke beschikbare plantaardige en dierlijke materialen bestrijdingsmiddelen, vloeibare mest en wormencompost kan maken en gebruiken. De boeren zullen een coöperatie vormen, die gemakkelijker bij de bank kan aankloppen voor microkredieten. Deze boeren zullen als rolmodel fungeren voor de overige boeren, om op die manier in de hele regio de organische landbouw van de grond te krijgen. Voor het gehele programma is € 1600,- nodig.

Mother Theresa Social Service Trust

Deze NGO werkt in hetzelfde district als de vorige organisatie. Als gevolg van de durende droogte zijn veel vrouwen, die een deel van het jaar in de landbouw werken, zonder werk en dus zonder inkomen geraakt. De Trust wil nu een aantal vrouwen opleiden in het maken van tassen, schaaltjes en bekertjes van gerecycled papier. Het betreft papier dat overblijft in de industrie en tot hygiënisch verantwoorde producten wordt verwerkt. Het gebruik van plastic tassen, bekertjes e.d. levert veel, niet afbreekbaar, zwerfvuil op, dat gevaarlijk is voor dieren en slecht voor de grond. De overheid wil het gebruik daarvan ontmoedigen. Steeds meer bedrijven zoals de spoorwegen, hotels, restaurants, en evenementencentra gebruiken de papieren producten. De Trust leidt de vrouwen op, begeleidt hen bij de vorming van een coöperatie en helpt bij de afzet van de producten. Voor de directe opleidingskosten is € 800,- nodig.

6 JUBILEA

In 2005 vierden twee van onze (oud)bestuursleden een belangrijk jubileum.

Jaap den Oude, vrijwel vanaf het begin van de oprichting van de DWG onze man van de inzameling en verzending van materialen, en later ook van het beheren van ons adressenbestand en fotoarchief, vierde samen met zijn vrouw Jos, hun 50 jarig huwelijksfeest. Diverse bestuursleden van de DWG waren op de gezellige receptie aanwezig. Jaap en Jos wilden geen cadeau voor zichzelf, maar nodigden hun gasten uit om gul te geven voor de straatkinderen van Maputo en de verbetering van hun Centro de Encontro (zie Mozambique). Het mooie bedrag van € 900,- werd op deze manier ingezameld. Bedankt Jaap en Jos!

Een vergelijkbaar feest vierden onze oud-secretaris Jan Uit den Bogaard en zijn vrouw Teuna. Ook zij waren 50 jaar getrouwd en wilden liever een project steunen dan overstelpt te worden met cadeaus. Zij kozen voor het project van St. Anne's Convent, de schooluniformen en boeken voor de 120 "vrijgekochte" kinderen, die dankzij hen hun school kunnen afmaken. Deze sympathieke actie bracht opnieuw een mooi bedrag op: € 1179,- . Ook Jan en Teuna bedankt!

7 FINANCIËN

In 2005 werd de Derde Wereldgroep Soest heel goed gesteund door haar trouwe donateurs en giftgevers. De donaties waren hoger dan het jaar daarvoor en ook de giroactie leverde meer op. De actie van de tweedeklassers van het Griftland College, voor het Centro de Encontro in Maputo, bracht ruim € 6000,- op, een recordbedrag. De opbrengst van twee gouden huwelijksfeesten vormde een mooi extraatje. Gelukkig konden we ook in 2005 weer rekenen op de bijdrage van de gemeente Soest. Na verantwoording over de besteding van het ICCO verdubbelingspotje uit 2004 konden we in 2005 opnieuw een aanvraag indienen. Voor in totaal 12 projecten ontvingen we van ICCO een bijdrage van € 15.000,- . Voorwaarde daarbij is, dat de DWG zelf de helft van de kosten van deze projecten betaalt.

Door al deze inkomsten konden we in totaal € 43.000,- besteden aan de boven omschreven 20 projecten.

Op deze plek willen we de mogelijkheid van een notariële schenking onder de aandacht brengen. Wanneer voor vijf jaar een jaarlijkse bijdrage notarieel wordt vastgelegd, is deze volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zowel de onder- als de bovendrempel voor giften (resp. 1 en 10% van het verzamelinkomen) spelen dan geen rol bij de aftrekbaarheid. Bij een in overleg vast te stellen minimum bijdrage komen de kosten van de notariële akte voor rekening van de DWG. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Erica Hoksbergen, tel. 035-6018069.

8 ACTIVITEITEN IN SOEST

Een aantal bestuursleden was aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van het Gemeentebestuur in het Raadhuis. Ook was de DWG vertegenwoordigd bij het afscheid van de burgemeester van Soest, de heer drs. J.J.L.M. Janssen, op 20 december.

Op 30 januari verzorgde de Stichting Levenskunst te Soest een feestelijke bijeenkomst in de Oude Kerk. De DWG was aanwezig met een fototentoonstelling van het project in Tambalé-Farabako in Mali.

Op 4 maart waren twee bestuursleden aanwezig bij de presentatie die Saskia Vogelaar en Wilco Veenendaal op het Griftland College gaven over hun reis naar Mali.

Tijdens hun verblijf in Nederland in mei verstrekten Anna Huisman en Fried Lammerink, werkzaam bij VSO in Ghana, de DWG informatie en foto's over het project van de Care and Concern Action Group in Ghana.

Verschillende bestuursleden bezochten op 10 september de receptie ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van Jaap en Jos den Oude.

Op 26 november gaven bestuursleden acte de présence op de receptie van Jan en Teuna Uit den Bogaard, eveneens 50 jaar getrouwd.

Op vrijdag 14 oktober hielden de tweedeklassers van het Griftland College een actiedag voor de straatjongens in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Zij zamelden, met het verkopen van spullen en het doen van karweitjes, het recordbedrag van ruim € 6000,- in.

Op vrijdag 28 oktober werd onze jaarlijkse informatieavond gehouden in de aula van het Griftland College. De avond stond - net als de inzamelingsactie van de leerlingen - in het teken van het project in Maputo. De bezoekers konden genieten van een prachtige fototentoonstelling over het project. Er waren kraampjes met informatie over de DWG Soest en over ICCO. De Wereldwinkel Soest was aanwezig met een selectie uit haar ruime winkelaanbod.

René Boezaard, coördinator van het project in Maputo, hield een boeiende inleiding over het leven van de straatkinderen, de rol van het Centro de Encontro, de straatschool, en de voetbalschool. De functie van straattoneel en de rap bij aids-voorlichting kwam ook aan de orde.

Rob Duit, coördinator op het Griftland College, overhandigde René Boezaard een cheque met het door de leerlingen ingezamelde bedrag.

Na de pauze trad de groep Jambo Afrika op met opwindende drums, zang en dans. Hun prachtige Afrikaanse kleding was een lust voor het oog. De groep speelde traditionele Yoruba muziek en Jambo jazz. Het publiek reageerde enthousiast.

9 Publiciteit

Onze website http://www.derdewereldgroepsoest.nl/ geeft in het Nederlands, Engels en Frans informatie over onze activiteiten. Organisaties in de vragende landen weten ons in toenemende mate via de website te vinden.

Bezoekers van het Raadhuis kunnen, in de vitrine van de gemeente, informatie vinden over het werk van de DWG.

Regelmatig verschijnen er berichten in de plaatselijke en regionale pers. De reis van twee docenten naar Mali en de actie van het Griftland College voor het project in Maputo mochten op ruime aandacht in de media rekenen. Ook werden bestuursleden regelmatig geïnterviewd in het programma Actueel van Radio Soest.

10 Inzamelen van materialen

Er werden geen speciale inzamelingsacties gehouden. Wel werden er dozen met brillen, babykleertjes en gebruikte postzegels verstuurd naar het kinderproject van Els Koop in Lins, Brazilië.

11 Contacten met de gemeente

De samenwerking met de gemeente Soest verliep weer uitstekend. Onze contactpersoon, mevrouw Betty Krook - Kuyvenhoven, had hierin een groot aandeel.

 Soest, 15 maart 2006