Jaarverslag

Jaarverslag 2006

1   INLEIDING

Het jaarverslag 2006 van de Derde Wereldgroep Soest geeft ons een goed gevoel.

Onze  vrijwilligers hebben weer veel werk verzet. Het maken van verantwoorde keuzen vraagt veel tijd, maar het doet je elke keer weer goed dat er door die inzet zo verantwoord mogelijk omgegaan wordt met de gelden die door de donateurs worden ingebracht.

Steeds vaker worden we verrast met geld dat ingezameld wordt bij feestelijke aangelegenheden. In plaats van een cadeau ontvangt men dan liever een envelop met inhoud voor een bepaald aansprekend project en maakt men het vervolgens over aan de Derde Wereldgroep Soest.

Elk jaar worden we nog eens extra blij gemaakt door de tweedeklassers van het Soester Griftland College, die traditioneel op de laatste vrijdag voor de herfstvakantie het winkelend publiek in Soest en omstreken met veel originele activiteiten proberen te verleiden om geld te geven aan de Derde Wereld.

Bij dezen wil ik alle betrokkenen en medewerkers van harte bedanken.

Zeker wil ik ook de gemeente Soest niet vergeten. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is een grote, onmisbare steun. Daarnaast was Impulsis ook deze keer weer bereid bijdragen aan bepaalde projecten te verdubbelen.

Er wordt wel eens gesteld dat bij zoveel armoede in de wereld ons werk een druppel is op een gloeiende plaat, maar één druppel is nog altijd beter dan helemaal geen druppel, zou ik zeggen. De kracht van de Derde Wereldgroep Soest is nu juist, dat met name de kleine projecten, die voor de grote medefinanciers veel te bewerkelijk zijn, bij ons terecht kunnen. Omdat onze uitvoeringskosten zeer laag zijn, worden vrijwel al onze inkomsten aan projecten besteed. 

Tenslotte willen wij uw speciale aandacht vragen voor de giro-actie voor het weer op weg helpen van  door de burgeroorlog ontheemd geraakte boerengezinnen in Sierra Leone.

De afzonderlijke brief die bij dit jaarverslag is gevoegd, geeft daarover uitgebreide informatie.

Ans Mann

Voorzitter Derde Wereldgroep Soest

2  SAMENSTELLING  EN  TAAKVERDELING

In 2006 werden acht bestuursvergaderingen gehouden. In februari trad Joke Andringa toe tot het bestuur. In juni nam Marianne Vermeer afscheid als secretaris, een functie die zij negen jaar met veel professionele inzet heeft vervuld. Hartelijk dank daarvoor Marianne. Ons bestuurslid Bernadette Postma was graag bereid de nieuwe secretaris te worden.

Per 31 december 2006 bestond het bestuur van de Derde Wereld Groep Soest uit de volgende leden:

Mevrouw Ans Mann-Voortman

voorzitter

Mevrouw Bernadette Postma

secretaris

Mevrouw Erica Hoksbergen

penningmeester/projecten

Mevrouw Joke Andringa

algemeen

De heer Jan Bik

projecten/publiciteit

Mevrouw Marian Dubourcq-Lette

algemeen

Mevrouw Elske van Gorkum

projecten

Mevrouw Annemarieke Koch

projecten

De heer Gerrit Leeflang

notulen/donateursbestand/acceptgiro's

De heer Jaap den Oude

website/materiaal/technisch beheer

De heer Theo Sluis

contacten Soesterberg

De heer  Leo Weusten

algemeen /expositie/voorlichting

De heer Willem Voorhout

transport

Mevrouw Betty Krook-Kuyvenhoven

contacten gemeente Soest

3  PROJECTEN

In 2006 bereikten ons opnieuw veel verzoeken om informatie en aanvragen voor projectsteun. Het grootste deel daarvan kwam uit India, met name uit de deelstaten Andhra Pradesh en Tamil Nadu. Omdat de DWG al vele jaren contacten heeft met verschillende NGO's aldaar zijn we er inmiddels redelijk bekend geworden. Daarnaast kwamen er verzoeken uit twee andere Aziatische landen, uit zes Afrikaanse landen en enkele aanvragen uit Zuid-Amerika. Bij de keuze van de te ondersteunen projecten wordt er mede naar gekeken of er al een relatie bestaat met de aanvrager. Veel projecten kennen een looptijd van drie jaar en de goedkeuring geldt meestal voor de gehele periode, mits de tussentijdse verslaglegging duidelijk en goed onderbouwd is. Zo werden in 2006 elf projecten gesteund van partners met wie we al eerder "in zee" waren gegaan.

INDIA

Het Indiase Tata-concern koopt het Brits-Nederlandse Corus. India een ontwikkelingsland? Zo wil India zelf liever niet meer genoemd worden. Maar dat neemt niet weg, dat vele honderden miljoenen Indiërs nog niet van de groeiende economie profiteren. Hoewel het kastensysteem formeel is afgeschaft, speelt het wel degelijk nog steeds een grote rol in de samenleving. Met name de kastelozen, de Dalits, en inheemse bevolkingsgroepen worden ernstig achtergesteld. Internationale druk kan meehelpen om de vanzelfsprekendheid van dit discriminerende systeem te verminderen. Zo nam de Europese Unie in februari 2007 een historische resolutie aan over de rechten van Dalits.

Op locaal en regionaal niveau hebben de NGO's te maken met de dagelijkse worsteling om het bestaan, die veel kastelozen moeten voeren. Zij zetten zich in om voorlichting, trainingen en hulp te geven bij het opzetten van geldinbrengende werkzaamheden. Hun focus ligt veelal bij vrouwen en meisjes en bij de allerarmste plattelandsbewoners.

De overheid heeft goede wetgeving als instrument, maar kan als gevolg van een groot begrotingstekort maar beperkt investeren in infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs. De NGO's waarmee de DWG Soest samenwerkt richten zich allemaal op de arme rurale bevolking.

Weaker Community Development Trust

Deze organisatie, die werkt in het Villupuram District van Tamil Nadu, is een van onze langjarige partners. In een vijf jaar durend programma worden in totaal in 50 dorpen honderden vrouwen voorgelicht over zaken die in het dagelijks leven voor hen van belang zijn, zoals medische en hygiënische zaken, alfabetisering en de aanleg van groentetuinen bij huis. Een aantal van de allerarmste vrouwen wordt met een kleine lening in staat gesteld een verkoopstalletje op te zetten, een heel bekend verschijnsel in het Indiase straatbeeld. Ook worden de moeders geholpen bij het naar school laten gaan van de kinderen.

Omdat Weaker in de afgelopen jaren steeds goed verslag heeft gedaan van de resultaten van zijn acties, besloten we in 2006 dit programma voor de vierde keer te steunen met  € 1400,-.

Women Action Group

De Women Action Group, werkzaam in het Salem District van Tamil Nadu, maakt zich sterk voor de promotie van organische land- en tuinbouw. Als gevolg van het gebruik van kunstmest en pesticiden is de grond verarmd. Kleine boerenbedrijfjes moeten zich daarnaast in de schulden steken om deze middelen te kunnen kopen. De WAG begon in 2003 met een driejarig programma om de boeren voor te lichten over het maken en toepassen van zogenaamde vermicompost. Plantaardig en dierlijk afval wordt met hulp van wormen redelijk snel omgezet in compost, die wordt gebruikt om de grond te verbeteren en sterker vochtvasthoudend te maken. Ook wordt geleerd hoe men z.g. biopesticiden kan maken, die chemische bestrijdingsmiddelen kunnen vervangen. De geselecteerde boerengezinnen krijgen hulp bij het bouwen van compostkuilen en van een afdak ter bescherming tegen directe zonne-instraling. De wormen komen van boeren die al eerder in dit programma werden geholpen. In 2006 werden 20 families uitgekozen voor deze directe steun. Om bredere bekendheid te geven aan organische land- en tuinbouwmethoden werden optochten gehouden in de streek. De DWG Soest steunde dit project met € 1500,-.

Rural Reconstruction Society

In het Nellore District, een van de meest achtergebleven delen van Andhra Pradesh, hebben Dalitvrouwen nogal te lijden van onderdrukking en uitbuiting. In overleg met zelfhulpgroepen, waarin deze vrouwen georganiseerd zijn, werd besloten tot het gaan maken en verkopen van waskaarsen. In India worden kaarsen zeer veel gebruikt in huis en in de tempels. In tien dorpen werden in totaal 50 vrouwen opgeleid in de productie en het op de markt brengen van diverse soorten kaarsen. Ze verenigen zich in kleine coöperaties, die van de Rural Reconstruction Society een klein startkapitaal krijgen. Daarnaast wordt er aan grotere groepen vrouwen elementair lees- en rekenonderricht gegeven en voorlichting over diverse praktische zaken. In 2006 steunden we dit programma voor de derde keer, met een bijdrage van  € 1300,-.

Rural Development Welfare Society

De RDWS richt zich in het Vizianagaram District van Andhra Pradesh op vrouwen die door de voortgaande mechanisering van landbouw en bedrijven, en de modernisering van de  huishoudens van de middenklasse, moeilijker aan werk kunnen komen. Als gevolg van een handicap is voor een aantal van hen het werk in die sectoren bovendien te zwaar. Het maken en verkopen van wierookstokjes is voor deze vrouwen een mogelijkheid geld te verdienen. Deze agarbathi wordt dagelijks gebruikt in de huishoudens in India. De opgeleide vrouwen vormden kleine groepen, die van de locale bank een lening kregen voor de opstart van de productie. De Rural Development Welfare Society speelt een belangrijke bemiddelende rol bij de verkoop van de wierook. Al twee keer eerder steunde de DWG Soest dit succesvolle project. Daarom werd besloten in 2006 de derde ronde van training en begeleiding mogelijk te maken met een bedrag van € 1500,-.

Society of Welfare Objective Rural Development, SWORD

De kuststreek van het Nellore District in Andhra Pradesh werd op Tweede Kerstdag 2004 ernstig getroffen door de Tsunami. De bij het strand wonende vissers waren het grootste slachtoffer. Na verstrekking van de eerste noodhulp was het zaak om weer een inkomen te kunnen verwerven. Omdat vis een zeer bederfelijk product is moet het snel verkocht worden. Dit drukt sterk de prijs die de vissers voor hun vangst krijgen. In overleg met zelfhulpgroepen selecteerde SWORD  in twee kustdorpen een groep kwetsbare vrouwen om getraind te worden in het maken van fishpickle. De vis wordt gemalen en ingelegd met zout , groenten en kruiden en vervolgens luchtdicht verpakt. Dit product blijft maanden goed en kan dus ook verder landinwaarts verkocht worden. In 2005 werd met hulp van de DWG een begin gemaakt met dit project. Het werd een succes en zorgt voor een basisinkomen van de vrouwen. SWORD besloot het programma met nog eens twee dorpen uit te breiden en vroeg daarvoor onze steun. We stelden in 2006  € 1500,- ter beschikking.

Awareness and Economic Development for Rural Poor, AERP

Met deze organisatie, die in het Villupuram District van Tamil Nadu werkt, heeft de DWG Soest al een aantal jaren contact. AERP focust heel sterk op voorlichting over en preventie van HIV besmettingen. De ambitie is om de gehele bevolking van het district te doordringen van de gevaren op dit terrein en van de mogelijkheden om zich te beschermen tegen besmetting. Met steun van de DWG Soest heeft men al diverse acties georganiseerd, zoals het uitdelen van folders in stads- en streekbussen, voorlichting op dorpsniveau middels straattoneel, lessen aan 20.000 scholieren in het voortgezet onderwijs en recent voorlichting aan vrachtwagenchauffeurs die gebruik maken van de diensten van sex werkers. De Tamil Nadu Aids Control Board verstrekt gratis condooms. In 2006 vroeg AERP onze steun voor een ambitieus plan, het maken van een video voorlichtingsfilm over Aids en het vertonen daarvan in de 300 dorpen van het district. De mensen in Tamil Nadu zijn dol op het kijken naar films en deze voorlichtingsfilm werd gemaakt in de beste Bollywood traditie, met een in   zang en dans verpakte boodschap. Eind 2006 was de film op het afmonteren klaar. De vertoning gaat in 2007 van start en zal tien maanden in beslag nemen. Andere districten hebben al belangstelling getoond om de film ook te gaan gebruiken bij hun campagnes. In eerste instantie was een bedrag nodig van  € 3700,-. Impulsis, het gezamenlijke programma van ICCO, Edukans en Kerkinactie, droeg hiervan  € 1800,- bij, de DWG Soest de rest. Voor de afwerking van de film zullen we in 2007 nog een bedrag beschikbaar stellen. Wij zien belangstellend uit naar een kopie van deze film.

Rashtriya Sarvangin Gramvikas Sanstha

In het jaarverslag van 2005 schreven we al over de ambitie van deze stichting, die in een moeilijk bereikbaar landelijk gebied, in de omgeving van Poona, een school voor beroepsonderwijs van de grond wil tillen. Op eigen initiatief en met hulp van Indiase sponsors heeft men in de loop der jaren basis- en voortgezet onderwijs kunnen realiseren, maar voor praktijkgericht onderwijs moeten de leerlingen zo ver weg, dat het niet mogelijk is om thuis te blijven wonen. Om de jeugd vaardigheden bij te brengen, waarmee ze in de directe omgeving aan de slag kunnen, is er dringend behoefte aan beroepsonderwijs ter plaatse. Men wil vier richtingen gaan aanbieden: hout- en metaalbewerking, technische reparaties, agricultuur en veterinaire zaken, en huishoud- en gezondheidstechnieken. In januari 2006 startte men alvast met de theoretische lessen, omdat er nog geen ruimte beschikbaar was om de apparatuur en machines voor de praktijklessen in onder te brengen. Voor de bouw van een dergelijke ruimte heeft men inmiddels Indiase sponsors gevonden. De DWG Soest betaalt de apparatuur en machines die nodig zijn. Hiermee is een bedrag van  € 1900,- gemoeid. In december 2006 bezocht een relatie van het DWG bestuur opnieuw het project en constateerde dat de uitvoering goed verloopt.

Holy Cross Social Service Society

Deze organisatie is actief in het Srikakulam District van Andhra Pradesh. Zoals in veel plattelandsgebieden van India is ook hier het werk in de landbouw onregelmatig en ongewis. Bij droogte periodes en zonder voldoende irrigatiemogelijkheden valt er weinig te zaaien en te oogsten en trekken de mensen weg op zoek naar werk elders. Dit heeft onder meer tot gevolg dat kinderen dan niet naar school gaan. Om de gezinnen wat extra inkomsten te bezorgen en in elk geval de moeders met de kinderen in het dorp te houden, startte HCSSS in tien dorpen met een melkkoeienproject. Eerst krijgen de vrouwen voorlichting over allerlei praktische zaken. Daarna worden ze door een veearts getraind in het houden van melkvee. De vrouwen vormen coöperaties, die verantwoordelijk zijn voor de verzekering van de koeien, de veterinaire behandeling en de afzet van de melk aan de zuivelbedrijven. Deze bedrijven halen de melk bij de vrouwen op en zorgen voor de verkoop van de melkproducten. De kalveren die worden geboren kunnen worden verkocht of ingezet worden voor de eigen verdienste. De lening die de vrouwen krijgen voor de aanschaf van een koe, moet in een jaar worden afgelost, waarna weer nieuwe groepen vrouwen kunnen profiteren van deze regeling. De kosten van de voorlichting en begeleiding van de vrouwen kwamen voor rekening van HCSSS. Voor het leningenfonds stelde de DWG Soest een bedrag van  € 1500,- beschikbaar, waarvan  € 750,- van Impulsis afkomstig was.

Global Development Orientation Trust

In Tamil Nadu heeft de landbouw de laatste jaren sterk te lijden gehad onder onregelmatigheden in de moesson, met weerkerende droogteperiodes als gevolg. Het uitblijven van de regens, waardoor niet geoogst kan worden, heeft veel boeren met uitzichtloze schulden opgezadeld. Deze uitzichtloosheid heeft al boeren tot zelfmoord gedreven. In het gebied waar GDOT werkzaam is, kan de Cauveri rivier voor irrigatie worden gebruikt. Omdat kunstmest en bestrijdingsmiddelen duur zijn en niet bijdragen aan de verbetering van de grond, wil men de organische landbouw stimuleren. De technieken hiervoor zijn van oudsher bekend, maar op de achtergrond geraakt. GDOT wil beginnen met de voorlichting aan 500 boeren. De training is zeer praktisch. Er wordt de boeren in de praktijk geleerd hoe men met ter plekke beschikbare plantaardige en dierlijke materialen, bestrijdingsmiddelen, vloeibare mest en wormencompost kan maken en toepassen. In de loop van een jaar krijgen alle boeren drie keer een training en daarna follow-up bijeenkomsten. De boeren vormen coöperaties, die gemakkelijker bij de bank kunnen aankloppen voor een microkrediet. De opgeleide boeren zullen als rolmodel fungeren voor alle boeren in de regio, om op die manier de organische landbouw van de grond te krijgen. Voor het totale programma was een bedrag van  € 1500,- nodig. Impulsis droeg ook voor dit project  € 750,- bij.

Mother Theresa Social Service Trust

Deze organisatie werkt evenals GDOT in het Tiruchirappalli District van Tamil Nadu. Ook hier zoekt men naar werkzaamheden voor vrouwen, om de onregelmatige inkomsten uit het werken in de landbouw aan te vullen. Deze Trust heeft na analyse van de afzetmogelijkheden besloten om vrouwen op te leiden in het maken van tassen, schaaltjes en bekertjes van gerecycled papier. Het betreft papier dat overblijft in de papierverwerkende industrie en dat tot hygiënisch verantwoorde producten kan worden verwerkt. Het gebruik van plastic tassen, kunststof bekertjes e.d. levert veel, niet afbreekbaar, zwerfafval op, dat gevaarlijk is voor dieren en de bouwgrond. De overheid wil daarom het gebruik van deze producten ontmoedigen. Steeds meer bedrijven, zoals de spoorwegen, hotels, restaurants en evenementencentra gebruiken de papieren producten. De Trust leidt de vrouwen op, begeleidt hen bij de vorming van coöperaties en helpt bij de afzet van de producten. De DWG Soest stelde  € 800,- beschikbaar voor de opleidingskosten.

FORD Trust

Ook in het Sivangangai District van Tamil Nadu, waar Ford werkt, staat de werkgelegenheid voor vrouwen in de landbouw, als gevolg van de wisselende klimaatomstandigheden, onder druk. Om dicht bij huis een inkomen te kunnen verwerven, wil Ford in eerste instantie 45 vrouwen uit negen dorpen helpen bij de aanschaf van een geitje, tien kippen en zaden en plantjes voor de aanleg van een eigen groentetuin. De verkoop van melk, eieren en groente en kruiden zorgt voor een aanvulling van het inkomen. Ford begeleidt de vrouwen bij het verzorgen van de dieren en de tuinen, bij het verkopen van de opbrengst, het vormen van een kleine financiële reserve en het aflossen van de lening. Tot de vrouwen in de gevormde coöperaties zelfstandig aan het werk gaan, kunnen ze van de diensten van Ford gebruik maken. Ford draagt de kosten van de trainingen en de follow-up en vroeg de DWG Soest om de overige kosten voor haar rekening te nemen. Deze bedroegen in totaal  € 2800,-, waarvan Impulsis de helft voor haar rekening nam.

Ishwardaan

In Poona, gelegen in de deelstaat Maharashtra, hebben de zusters van een religieuze orde, naast scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, een een beroepsopleidingscentrum "Ishwardaan" gesticht. De opleidingen zijn specifiek bedoeld voor kinderen van onbevoorrechten, die hiermee later een positie kunnen verwerven die anders nooit voor hen zou zijn weggelegd. Religie speelt bij de aanname van de leerlingen geen rol. De opleidingen worden door gediplomeerde zusters gegeven en zijn door de overheid erkend. Heel belangrijk is het stimuleren van de leerlingen om veel te lezen. Iets wat ze van huis uit niet gewend zijn. De jongere leerlingen moeten hun leesvaardigheid op peil brengen en de oudere moeten hun algemene en beroepsgerichte kennis vergroten. Een goed ingerichte bibliotheek met een leeszaal was dan ook een grote wens van Ishwardaan. Een ruimte was daarvoor al beschikbaar. De familie Joosten uit Soest, die elk jaar een aantal maanden in India verblijft en de zusters in Poona al jaren kent, heeft zich ingezet om het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. De viering van hun 50 jarig huwelijksjubileum was aanleiding om dit project centraal te stellen. De gulle gevers brachten het mooie bedrag van  € 5100,- bijeen. Daarmee waren het opknappen en inrichten van de bibliotheek en de leeszaal, en ook het beheer van een en ander zeker gesteld.

Infant Jesus Social Service Trust

Deze organisatie, die in het Tiruchirappalli District werkt, richt zich op Dalit en inheemse vrouwen op het platteland. Naast werk in de landbouw, dat maar een deel van het jaar beschikbaar is, biedt de omgeving weinig mogelijkheden om een inkomen te verwerven. Via zelfhulpgroepen geeft deze Trust voorlichting aan vrouwen om hen bewust te maken van hun situatie en biedt hen mogelijkheden om hun economische positie te verbeteren. Een van die mogelijkheden is het maken van dames- en kinderkleding en het naaien van uniformkleding. De Trust leidt de vrouwen in zes maanden op en functioneert als verkooppunt van de kleding. Ook worden de kleren in kleine gehuurde winkeltjes aangeboden. Daarnaast is er contact met vertegenwoordigers van warenhuizen en kledingverkopers. Trust heeft op dit terrein een goede naam in de regio en heeft al een groep vrouwen opgeleid. Nu wil men zich richten op vrouwen in de meer afgelegen dorpen. In een gehuurde ruimte krijgen de vrouwen onderricht en ze kunnen daarna aan het werk in de productie. In de trainingsperiode krijgen de vrouwen een vergoeding voor reis- en andere kleine kosten. Voor de aanschaf van naaimachines en lesmateriaal was een bedrag nodig van  € 900,-.

Universal Social Service Society

Op het platteland van Tiruchirappalli is land- en tuinbouw vrijwel de enige economische activiteit. Het is een droog gebied, waar grondwater gebruikt wordt voor irrigatie. In het verleden waren er nog drie oogsten per jaar mogelijk, maar nu nog maar één, als gevolg van de schaarste aan water. Ouderwetse opvattingen en praktijken, gebrek aan kennis over goede agrarische werkwijzen en te weinig begeleiding spelen hierbij ook een rol. Na een grondige analyse van deze situatie besloot de Universal Social Service Society om boeren voor te gaan lichten over een goede, organische manier van landbouw. Er werden 150 kleine, marginale boerenbedrijfjes geselecteerd. Verdeeld over zes maanden krijgen de deelnemers 30 dagen onderricht en praktische aanwijzingen in het maken van compost, mest en organische bestrijdingsmiddelen, en in het toepassen van wisselteelt en druppelirrigatie. Ervaringen uit de praktijk worden teruggekoppeld naar de lesdagen en de instructies worden herhaald en indien nodig bijgesteld. Deze intensieve begeleiding moet in de praktijk haar vruchten gaan afwerpen om de grond tegen verdroging en verschraling te behoeden, het schaarse water beter te gebruiken en de opbrengsten te verhogen. De kosten van dit project bedroegen  € 1600,-, waarvan  € 800,- door Impulsis werd betaald.

BGM Social Service Centre

Al een aantal jaren hebben we contact met deze NGO, die in de deelstaat Kerala werkt voor de tribale bevolking die in een nogal ontoegankelijk bosgebied woont, nabij de Neyyardam. In dit gebied zijn er nauwelijks wegen en andere voorzieningen. De Nederlander Frans Wiegmans kwam in 1994 voor het eerst in dit gebied en houdt zich, samen met BGM bezig met de ontwikkeling van elementaire voorzieningen. Er werd een kleine kliniek gebouwd, waar artsen eenmaal per week, deels op de fiets, deels lopend naar toe komen. Er wordt veel gebruik gemaakt van Ayurvedische medicijnen, die lokaal geproduceerd worden. In de afgelopen jaren zijn er in het gebied diverse waterputten geslagen en latrines gebouwd, wat de hygiëne sterk ten goede komt en zo allerlei besmettingen kan voorkomen. De DWG Soest heeft aan dit programma al twee keer een bijdrage geleverd.

De kinderen in dit gebied krijgen les bij de schooljuffen aan huis. Als het goed weer is buiten en anders in een veel te kleine ruimte. Verschillende vrouwengroepen, die in de loop der tijd gevormd zijn, houden hun bijeenkomsten ook in de open lucht. Inmiddels is er duidelijk behoefte ontstaan aan een multifunctioneel gebouw, waar naast het lesgeven aan kinderen en volwassenen, vrouwengroepen kunnen samenkomen en waar de kliniek onderdak kan vinden. Frans Wiegmans is hiervoor een fondswervingsactie gestart, waarvan de opbrengst door NCDO verdubbeld zal worden. In overleg met het Griftland College werd besloten de opbrengst van de najaarsactie van de tweedeklassers aan dit doel te besteden. Met de  € 5200,- die de leerlingen bij elkaar wisten te krijgen, kon een flinke basis worden gelegd voor dit project.

MALI

Mali, gelegen in het noordwesten van Afrika, is een van de armste landen ter wereld. Het noorden is deel van de Sahara, het zuiden is vochtiger en daar is akkerbouw het hoofdmiddel van bestaan. In 2004 zocht Jan Jansen, cultureel antropoloog aan de Universiteit van Leiden, contact met de DWG Soest om financiële steun te vragen voor een zeer afgelegen gebied. Voor zijn werk was hij al verschillende keren in Mali geweest en had hij het tweelingdorp Tambalé-Farabako, ten zuidwesten van de hoofdstad Bamako, leren kennen. De mensen daar hadden zelf een schooltje voor hun kinderen gebouwd, maar voor boeken en andere leermiddelen was er geen geld. Alleen de leerkrachten, die door de ouders in natura worden betaald, hebben een boek en dat vertraagt het lesgeven zeer. De leerlingenactie van het Griftland College bracht in dat jaar een bedrag op waarmee de hele school, die een regionale functie heeft, van boeken kon worden voorzien en ook het onderwijs aan volwassenen een goede start kon maken. Op kosten van Impulsis bezochten in januari 2005 twee docenten van het Griftland College de school in Farabako en zij konden bij thuiskomst hun leerlingen "uit de eerste hand" vertellen hoe hun actiegeld was besteed.

In 2006 riep Jan Jansen opnieuw onze hulp in, nu voor de bouw van een kraamkliniek. De Sobarastreek, waar Farabako ligt, is afgelegen en ontoegankelijk. De babysterfte is er veel groter omdat de bestaande klinieken veel te ver weg zijn. Een kliniek ter plekke zou veel sterfte van kinderen en moeders in de regio kunnen voorkomen. De  prenatale zorg en de bevallingen zullen worden verzorgd dor een verloskundige en twee lokale vroedvrouwen, die een opleiding in de hoofdstad hebben gekregen. Omdat er in de streek nauwelijks een geldeconomie bestaat, zullen zij in natura worden betaald. Voor de bouw, inrichting en de aanschaf van instrumenten was een bedrag van ongeveer  € 9000,- nodig. In staat gesteld door een mooie gift van mevrouw Louman uit Amsterdam en een bijdrage van Impulsis, kon het totale bedrag ter beschikking worden gesteld. De Nederlandse verloskundige Lianne Holten zal in het kader van haar masters-opleiding Culturele Antropologie drie maanden in Farabako verblijven en met de verloskundige aldaar samenwerken om de kliniek op te zetten.

KENIA

De Holy Will Women Group heeft haar thuisbasis in de Nyanza provincie, gelegen in het oosten van Kenia, aan het Victoriameer. Het is een community based organisatie van weduwen, die op dit moment 23 leden telt. De vrouwen hebben de onredelijke gevolgen ondervonden van de manier waarop erfenissen worden verdeeld. Ze werden gedwongen de eigendommen van de overleden echtgenoot en zelfs hun eigen bezit te delen met de familie van hun man. Daardoor werden hun mogelijkheden om zelf een inkomen te verdienen negatief beïnvloed. Gebrek aan kennis en ervaring heeft hen ervan weerhouden om tegen deze methoden in verzet te gaan. De vrouwen zorgen voor zichzelf en hun kinderen met in- en verkoop van mais, vis- en kippenteelt, het maken van kleding en een catering service.

De groep vatte het plan op om een vijfdaagse workshop voor haar leden te houden over wetten, rechtsregels en mogelijkheden tot beroep. In vervolg op deze workshop werden vier open dagen over dezelfde onderwerpen gepland, om ook ander vrouwen in het district bewust te maken van de problemen die kunnen ontstaan als ze weduwe worden of zijn en hoe ze in die situatie voor hun rechten kunnen opkomen. De vrouwen van de Holy Will Women Group gaan na hun training op permanente basis ook andere vrouwen adviseren.

Daarnaast zocht de groep financiering voor de aanschaf van een aantal naaimachines en een  overlockmachine om het naaiwerk verder te kunnen uitbreiden en te professionaliseren.

Omdat het prijspeil in Afrika veel hoger ligt dan in b.v. India, was er voor de financiering van een en ander een flink bedrag nodig. Een deel kon uit de spaargelden van de groep worden betaald en de bisschop van de Nomiya Church of Christ had een bijdrage van  € 2000,- toegezegd, hetgeen hij ons desgevraagd schriftelijk bevestigde. Voor het resterende deel, groot  € 2500,- werd onze hulp gevraagd. Samen met Impulsis, dat de helft hiervan voor zijn rekening nam, konden wij de Holy Will Women Group verder helpen.

FILIPPIJNEN

In de Filippijnen hebben we al een aantal jaren contact met de Alternative Indigenous Development Foundation, AID, die gevestigd is op het eiland Negros. AID Foundation is voortgekomen uit een vakbond van suikerrietarbeiders. Ze ondersteunt en begeleidt de arme boerenbevolking om op ecologisch verantwoorde wijze te produceren. Een belangrijk deel van het werk betreft de ontwikkeling, productie en installatie van verschillende soorten waterpompen, latrines, wateropvangsystemen en biogasinstallaties. Al deze systemen werken op een duurzame manier met waterkracht, zonne-energie, biogas, hand- of voetkracht, zodat ze ook in de verafgelegen berggebieden kunnen worden gebruikt en geen geld voor de aankoop van brandstof vereisen. De drijvende kracht achter al deze innovaties is werktuigbouwkundige Auke Idzenga, die al 15 jaar in de Filippijnen woont. Inmiddels heeft de AID Foundation een landelijke en zelfs internationale uitstraling gekregen. Naast de introductie van de genoemde technieken licht men de boeren voor over een ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering. In proeftuinen worden de verschillende technieken uitgetest en  vindt er proefteelt plaats van nieuwe gewassen, waarmee de boeren hun afzet kunnen vergroten. Inmiddels is men ook gestart met het telen van bananen voor Fair Trade en met het kweken van citroengras om etherische olie te winnen.

In de afgelopen jaren heeft de DWG Soest al een aantal malen de AID Foundation gesteund, ondermeer voor de bouw van een nieuwe werkplaats annex kantoorruimte. In de werkplaats worden ook leerlingen opgeleid. Het beheer en de directie zijn geheel in handen van Filippijnse medewerkers. In 2006 vroeg AID nogmaals onze steun voor een belangrijk project. Om de diverse technieken te kunnen demonstreren aan de boeren, coöperaties, NGO's, en vertegenwoordigers van verschillende overheden, wil men op eigen terrein een zogenaamd Technopark aanleggen. Ook duurzame landbouwmethoden en het planten van inheemse bomen en struiken krijgen de aandacht. Het park zal ook voor de gewone bevolking interessant zijn en aan scholieren en studenten een kennismaking bieden met deze manier van werken. Voor de realisatie van dit plan kan AID steunen op verschillende Nederlandse groepen. De DWG Soest steunde dit langjarige project met een bedrag  van  € 4000,- waarvan €  2000,- afkomstig van Impulsis. 

BURKINA FASO

Burkina Faso, gelegen in noordwest Afrika, deels in de Sahel, is nog voor het overgrote deel een landbouwstaat, waar voornamelijk gewassen voor eigen gebruik worden geteeld. De weinig vruchtbare grond en de sterke wisseling in de hoeveelheid neerslag vormen een groot probleem voor de plattelandsbevolking. Grondverbetering en beter watermanagement zijn daarom van groot belang. In 2002 legde de organisatie Wend-la-Manegda, in het noorden van Burkina Faso, contact met de DWG Soest voor een bijzonder project. In eerste instantie had men in vier dorpen van een honderdtal oudere inwoners, gehandicapten en jonge wezen vastgesteld, dat zij zonder hulp niet in staat waren om hun eigen voedsel te verbouwen. Het plan werd opgevat om per dorp een perceel van 2,5 hectare aan te leggen, waar deze mensen met hulp van de dorpsbewoners sorghum en bonen konden verbouwen. Om de percelen geschikt te maken moesten er dijkjes rondom worden aangelegd, waarmee het schaarse water zou kunnen worden vastgehouden. Ook zou men voorlichting gaan geven over het maken en toepassen van compost voor de grondverbetering. Voor de aanleg van de dijkjes moesten er stenen uit de bergen worden gehaald, zo'n vijf kilometer ver. Voor het vervoer daarvan wilde men gebruik maken van ezelskarren. Ook waren er gereedschappen nodig voor de bewerking van de grond, zoals scheppen, pikhouwelen, een kruiwagen e.d. Dit project werd door de DWG Soest gefinancierd en de opbrengst van de velden werd opgeslagen en in de loop van het jaar uitgedeeld aan de doelgroep. Andere dorpen in de omgeving raakten enthousiast over deze aanpak en in 2005 werd het project, met steun van de DWG, uitgebreid met zes dorpen. Uit het verslag bleek, dat er in de tien dorpen in totaal 242 mensen van dit systeem profiteerden.

In 2006 heeft Wend-la-Manegda advies gevraagd aan de landbouwkundig consulent van het district, omdat de opbrengsten achteruit dreigden te gaan als gevolg van een tekort aan water. Uitkomst van de analyse was, dat de bestaande dijkjes te ondicht waren om het water lang vast te kunnen houden, en dat er nog systematischer met compost moest worden gewerkt. Voor het verbeteren van de dijkjes besloot men meer en beter geschikte stenen uit de bergen te gaan halen. Om grotere hoeveelheden sneller en efficiënter te kunnen aanvoeren is het gebruik van een kiepvrachtwagen gewenst. Deze wordt voor een aantal dagen gehuurd.  De compostkuilen moeten met cement worden verstevigd en de boeren krijgen een vierdaagse cursus in waterconservering en grondverbetering. Daarnaast wordt er een elfde dorp toegevoegd aan het programma, waarvoor ook materialen en gereedschappen nodig zijn.

Voor dit sympathieke programma stelde de DWG Soest  € 1800,- ter beschikking. 

BRAZILIË

Nog steeds heeft de DWG contact met de Comunidade Educacional Para o Trabalho in Lins, waar de Nederlandse Els Koop al meer dan 30 jaar de leiding heeft. Dagelijks worden er 250 tot 300 kinderen van zeer arme ouders na schooltijd opgevangen en krijgen ze een maaltijd en medische verzorging. Om hen meer kansen in het leven te geven worden ze ook getraind in allerlei praktische vaardigheden. Van de eerste generatie kinderen helpt er nu een aantal het werk voort te zetten. De Comunidade probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn door het kweken van eigen mais, groenten, fruit en vis en het houden van kleinvee. Sponsors uit Nederland blijven echter belangrijk voor de kosten van de opleidingen en de medische begeleiding. Gelukkig is Els Koop, na een periode van ziekte, weer in staat om zich in te zetten voor de kinderen. Van de Stichting Medemens te Venlo ontvingen we een gift van  € 500,- die voor de Comunidade bestemd was.

4  PLANNEN VOOR  2007

De projecten die de DWG Soest in 2006 goedkeurde zijn ook praktisch allemaal in dat jaar betaald. Vlak voor het einde van het jaar werden er nog vijf projecten die "op de rol stonden" afgewerkt. Voor het begin van 2007 wacht een project uit SIERRA LEONE op uitvoering. Dit West-Afrikaanse land werd tien jaar lang geteisterd door een burgeroorlog. Voordat deze oorlog in 1991 begon genereerde de agrarische sector 52% van het bruto nationaal product en verschafte deze aan meer dan 60% van de beroepsbevolking werk. Koffie en cacao waren de belangrijkste exportproducten en rijst vormde het hoofdvoedsel voor de bevolking. De oorlog veroorzaakte, naast veel menselijk leed, een groot probleem voor de nationale voedselvoorziening. Na beëindiging van de strijd, in 2001, keerden veel boeren terug naar hun huis en stukje grond en trachtten zij hun leven weer op te pakken. In sommige, sterk verwoeste, districten was de terugkeer echter moeizaam en waren de terugkerende boerengezinnen voor hun levensonderhoud afhankelijk van al eerder teruggekeerde familieleden of van wat kleinschalige teelt.

De community based organisatie, genaamd Community Initiative Programme wil zich nu richten op een groep boerengezinnen die in de oorlog gedwongen waren naar het buurland Guinee te vluchten. Bij terugkeer bleken hun bezittingen, landbouwwerktuigen en zaaigoed te zijn verwoest of gestolen. Om hun voormalige werk, het verbouwen van aardnoten, weer op te kunnen pakken, hebben ze gereedschappen en zaden nodig. Als gevolg van de oorlog is zaaigoed schaars en dus duur. In vier dorpen van het Yoni Chiefdom van het Tonkolili District zullen 70 boerengezinnen, waarvan 50 met een vrouw als hoofdkostwinner, worden geselecteerd voor dit programma. Ze krijgen de benodigde materialen en worden begeleid bij het op een ecologische manier verbouwen van de aardnoten, bij het oogsten en verpakken van de noten en het op de markt brengen. Deze begeleiding zal een jaar duren. Een deel van de oogst wordt opgeslagen en gebruikt voor de volgende teelt, zodat men niet opnieuw zaaigoed hoeft te kopen. CIP, dat met het Nederlandse Cordaid samenwerkt in een AIDS voorlichtingsprogramma, zal het grootste deel van de personele kosten op zich nemen. Aan de DWG Soest werd een bijdrage van  € 3600,- gevraagd.

5  FINANCIËN

Ook in 2006 kon de Derde Wereldgroep Soest rekenen op haar donateurs en giftgevers, die weer meer geld bijeen brachten dan in het jaar daarvoor. In de tekst hiervóór noemden we al twee giftgevers die elk een project uitkozen en daarvoor een groot bedrag doneerden. Het echtpaar Post-Rottier vierde zijn gouden huwelijksfeest en bedacht de DWG met een mooie gift. De heer Van Ziel uit Everdingen en de St. FEMI uit Baarn droegen ook flink aan ons budget bij.

De actie van de tweedeklassers van het Griftland College, dit keer voor een multifunctioneel gebouw voor een geïsoleerd levende groep bosbewoners in Kerala in India, leverde weliswaar iets minder op dan in 2005, maar gerekend naar het aantal deelnemende klassen was het opnieuw een record! De gemeente Soest, voor wie wij het gemeentelijk platform voor ontwikkelingssamenwerking vormen, maakte opnieuw met een belangrijke bijdrage ons werk mede mogelijk.

In 2006 werd de besteding van de subsidie, die wij in 2005 van ICCO ontvingen voor de medefinanciering van 12 projecten, goedgekeurd en konden we een nieuwe aanvraag indienen.

Inmiddels was het FrontDesk programma van ICCO met twee nieuwe partners, Edukans en Kerkinactie, uitgebreid en gaat nu verder onder de naam Impulsis.

Het gevraagde bedrag van  € 13.500,- voor de medefinanciering van 9 projecten, werd toegekend. Alle financiële bijdragen tezamen maakten het mogelijk om in totaal ruim  € 49.000,- te besteden aan 20 projecten.

Op deze plek willen wij de mogelijkheid van een notariële schenking nog eens onder de aandacht brengen. Wanneer voor vijf jaar een jaarlijkse gift notarieel wordt vastgelegd, is het volledige bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Zowel de onder- als de bovendrempel voor giften ( resp. 1 en 10 % van het verzamelinkomen) spelen dan geen rol bij de aftrekbaarheid. Bij een in overleg vast te stellen minimum bijdrage neemt de DWG Soest de kosten van de notariële akte voor haar rekening. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Erica Hoksbergen, tel. 035-6018069.

6  BESTUURSACTIVITEITEN

Een aantal bestuursleden bezocht in het Raadhuis de nieuwjaarsreceptie van het Gemeentebestuur.

Leo Weusten hield een voordracht voor de Vrouwenraad over de doelstelling en het projectenwerk van de Derde Wereldgroep.

Elske van Gorkum bezocht de heer en mevrouw Joosten voor overleg over het door hen gesponsorde project Ishwardaan in India. Zij bracht tevens de felicitaties van de DWG over naar aanleiding van het ontvangen van een Koninklijke onderscheiding door hen beiden.

Op 7 juni namen wij, tijdens ons jaarlijkse etentje ten huize van Ans Mann, afscheid van onze gewaardeerde secretaris Marianne Vermeer. 

Ans Mann bezocht de feestelijke bijeenkomst van ons oud-bestuurslid Rita van Doorn, naar aanleiding van haar 70ste verjaardag. Rita was en is nog steeds actief voor het EcoTrust  kinderproject van Ananthi Kramer in India, dat ook een aantal jaren door de DWG werd gesteund.

Op 1 september was een aantal bestuursleden aanwezig op de welkomstreceptie voor onze nieuwe burgemeester, de heer A. Noordergraaf.

In september bezocht Auke Idzenga de Derde Wereldgroep. Hij bracht ons het laatste nieuws over de AID Foundation op de Filippijnen en lichtte de plannen voor het nieuwe Technopark toe.

De penningmeester bezocht in het najaar een bijeenkomst, georganiseerd door het Vrijwilligersloket, inzake een door de gemeente Soest te betalen collectieve verzekering van vrijwilligers. Inmiddels zijn alle bestuursleden en anderen die werk voor de DWG verrichten verzekerd tegen schade die zijzelf tijdens het werk oplopen of anderen berokkenen. Daarnaast hebben wij ook een bestuurders aanprakelijkheidsverzekering  afgesloten.  

7  VOORLICHTING EN PUBLICITEIT

Ook in 2006 werden de tweedeklassers van het Griftland College te Soest betrokken bij de problematiek van mensen in de Derde Wereld. Aan de hand van twee projecten in India werden zij door hun klassementor voorgelicht over de situatie van de kasteloze Dalit vrouwen, die onderaan de sociale ladder staan en zwaar gediscrimineerd worden. Maar ook de zeer arme, in geïsoleerde gebieden levende plattelandsbevolking, heeft het bepaald niet gemakkelijk. Om het niet bij theorie alleen te laten gingen de leerlingen van de negen tweede klassen vervolgens op 20 oktober de straat op om hun meegekregen "talent" te vermeerderen en op allerlei manieren geld bij elkaar te brengen voor een politiek bewustwordingsproject voor vrouwen en een multifunctioneel schoolgebouw voor geïsoleerd levende bosbewoners in Kerala. Deze actie bracht het fraaie bedrag van € 5220,- op, opnieuw een record.

Dezelfde thema's stonden centraal op de jaarlijkse ontmoetingsavond voor donateurs en belangstellenden, op 3 november gehouden in de aula van het Griftland College. Annet Smits, medewerker van Impulsis, hield een boeiende voordracht over ecologische land- en tuinbouw in India, die steeds meer aandacht krijgen, ook van de overheid. De bezoekers, waaronder burgemeester Noordergraaf en twee wethouders, konden een indrukwekkende fototentoonstelling bekijken over het leven van de Dalits. Er waren kraampjes aanwezig met informatie over de DWG Soest en Impulsis en de Soester Wereldwinkel had een kleine collectie producten meegebracht voor de verkoop.

Rob Duit, coördinator op het Griftland College overhandigde aan Frans Wiegmans, contactpersoon voor het BGM Social Service Centre in India, een cheque met het door de leerlingen ingezamelde bedrag voor het schoolgebouw.

Na de pauze traden danseressen op van de dansschool Madhoerie uit Nijmegen. Gestoken in prachtige Indiase kleding vertolkten zij een aantal klassieke en moderne Indiase dansen. De bijval van het publiek maakte duidelijk dat dit onderdeel van het programma zeer gewaardeerd werd.       

Onze website www.derdewereldgroepsoest.nl  geeft in het Nederlands, Engels en Frans informatie over onze activiteiten. Geïnteresseerden kunnen daarop het meest recente jaarverslag lezen. Projectaanvragers vinden ons in toenemende mate via de website. In het kort is aangegeven aan welke criteria een projectaanvraag moet voldoen en hoe men verder informatie kan krijgen.

Regelmatig verschijnen er berichten over de DWG Soest in de lokale en regionale pers. Ook worden we een aantal malen per jaar uitgenodigd door Radio Soest om over ons werk te komen vertellen.

In de vitrine in de hal van het Raadhuis van Soest is een kleine presentatie van de DWG ingericht, die bezoekers en medewerkers kunnen bekijken.

 

8  INZAMELEN VAN MATERIALEN

In het begin van het jaar hebben we nog een doos met brillen en andere kleine materialen verstuurd naar het kinderproject van Els Koop in Brazilië. Omdat de portokosten erg hoog oplopen hebben we besloten geen aparte dozen meer te verzenden. Ook het verschepen van een container met spullen naar Brazilië, door een organisatie in Capelle aan de IJssel, is inmiddels gestaakt in verband met de hoge transportkosten en de te betalen invoerrechten. Het inzamelen en versturen van goederen is hiermee beëindigd. 

9  CONTACT MET DE GEMEENTE SOEST

De samenwerking met de gemeente Soest verliep weer prima. We danken mevrouw Betty Krook-Kuyvenhoven en de medewerkers van de reproductie-afdeling voor hun betrokkenheid bij ons werk. 

JAARREKENING 2006

Inkomsten

Uitgaven

          

             

Donaties

         7349,90

Weaker Comm.Dev.Trust

       1400,00

 Giften

      14.570,00

Women Action Group

       1500,00

Actie Griftland

        5.220,00

Rural Reconstr.Society

       1300,00

Giro-actie

        1.894,50

Rural Dev.Welfare Society

       1500,00

Bijdrage gem. Soest

      11.480,00

Sword

       1500,00

Bijdrage Impulsis

      13.500,00

Aerp

       3700,00

Rente

           110,97

Rashtriya Sarvangrin

       1900,00

Holy Cross Social Serv.Soc.

       1500,00

Global Dev.Orient.Trust

       1500,00

Mother Theresa Soc.Serv Trust

         800,00

FORD Trust

       2800,00

Ishwardaan

       5100,00

Infant Jesus Soc.Servant Trust

         900,00

Universal Social Service Soc.

       1600,00

BGM Social Service Centre

       5200,00

Mali,Farabako

       8431,08

Holy Will Women Group

       2500,00

AID Foundation

       4000,00

Wend-la-Manegda

       1800,00

Comunidade Educational

         500,00

Totaal  projecten

    49.431,08

Voorlichting/ bewustwording

         806,22

Uitvoeringskosten

       1402,40

Totaal

     54.125,37

Totaal                                  

    51.639,70

Saldi per 01-01-2006

Saldi per 31-12--2006

Postbank    3.811,02

Postbank       2.554,25

Rabobank     275,63

Rabobank      9.007,10

Spaarrek.   9.239,73  

Spaarrek.       4.250,70

     13.326,38

    15.812,05

Totaal

     67.451,75

Totaal

    67.451,75

BEGROTING 2007

Inkomsten

        

Uitgaven

            

Donaties/giften/acties

     18.000,00

Community Initiative Progr.

       3.600,00

Bijdrage gem. Soest

     11.669,00

Nieuwe projecten

     35.000,00

Rente

          240,00

Totaal projecten

     38.600,00

Voorlichting/bewustwording

          800,00

Uitvoeringskosten

       1.200,00

Totaal

     29.909,00

Totaal

     40.600,00

Saldototaal 01-01-2007

     15.812,05

Saldototaal 31-12-2007

       5.121,05

Totaal

     45.721,05

Totaal

        45.721,05

Soest, 5 maart 2007